เครื่องมือดาวน์โหลดวิดีโอ Twitter

ดาวน์โหลดวิดีโอ Twitter, GIF และรูปภาพออนไลน์

ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ของเรา

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจะให้บริการแก่คุณบนเว็บไซต์ ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา โดยการเยี่ยมชม เข้าถึง ใช้งาน และ/หรือเข้าร่วมเว็บไซต์ แสดงว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ออกจากเว็บไซต์และหยุดใช้งาน

การอนุญาตให้ใช้

เราให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และจำกัดแก่คุณในการเข้าถึง การแสดงที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้เว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

เงินช่วยเหลือนี้สามารถยกเลิกได้โดยเราตามความประสงค์ด้วยเหตุผลใดก็ตามและตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการยุติ เราอาจแต่ไม่จำเป็นต้อง: ลบหรือปิดใช้งานบัญชีของคุณ บล็อกอีเมลและ/หรือที่อยู่ IP ของคุณ หรือยุติการใช้งานและความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือลบและ/หรือลบ การส่งของผู้ใช้ของคุณ (กำหนดไว้ด้านล่าง) คุณตกลงที่จะไม่ใช้หรือพยายามที่จะใช้เว็บไซต์หลังจากการยุติดังกล่าว เมื่อมีการยุติ การให้สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์จะสิ้นสุดลง แต่ส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงอยู่ คุณรับทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยุติการอนุญาตการใช้งานของคุณ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาบนเว็บไซต์ ไม่รวมเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้และเนื้อหาของบุคคลที่สาม (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) แต่รวมถึงข้อความ รูปภาพกราฟิก ภาพถ่าย เพลง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ สคริปต์และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่มีอยู่ในนั้น เป็นของและ/ หรือได้รับอนุญาตจากเรา เอกสารที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิ์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายในประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดของเราเหนือวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย มีส่วนร่วมในการโอนหรือขาย สร้างงานลอกเลียนแบบของ หรือในทางอื่นใดที่แสวงหาประโยชน์จากเนื้อหาใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน

เนื้อหาบนเว็บไซต์

คุณเข้าใจและรับทราบว่าเมื่อใช้เว็บไซต์ คุณจะพบกับเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้ บริการ ฝ่ายต่างๆ จัดทำขึ้นบนเว็บไซต์ และผ่านวิธีการอัตโนมัติหรือวิธีการอื่น และเราไม่ได้ควบคุมและเป็น ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณเข้าใจและรับทราบว่าคุณอาจพบกับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ และโดยไม่จำกัดข้อจำกัดความรับผิดอื่น ๆ ในที่นี้ คุณตกลงที่จะสละสิทธิ์ และขอสละสิทธิ์ในที่นี้ สิทธิทางกฎหมายหรือความเท่าเทียมหรือการเยียวยาใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อเราในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เราไม่เรียกร้องความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมเนื้อหาของบุคคลที่สาม บุคคลที่สามรักษาสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของบุคคลที่สาม และพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ์ของตนตามความเหมาะสม

คุณเข้าใจและรับทราบว่าเราไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการตรวจสอบเว็บไซต์สำหรับเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หากในเวลาใดก็ตามที่เราเลือกตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว ไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าว (รวมถึงการส่งของผู้ใช้และเนื้อหาของบุคคลที่สาม) และไม่รับผิดชอบต่อ การดำเนินการของผู้อื่นที่ส่งเนื้อหาดังกล่าว (รวมถึงการส่งข้อมูลของผู้ใช้และเนื้อหาของบุคคลที่สาม)

โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดด้านล่างเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธการรับประกัน เนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงการส่งของผู้ใช้และเนื้อหาของบุคคลที่สาม) บนเว็บไซต์มีไว้ให้คุณเพื่อเป็นข้อมูลและการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และคุณจะต้องไม่ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง ออกอากาศ แสดง ขาย อนุญาตหรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ๆ ก็ตามของเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของ / ผู้อนุญาตของเนื้อหา

คุณรับทราบว่าเราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะเผยแพร่ ลบ หรือบล็อกการเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือไม่มีเหตุผลใดๆ เลย โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิบัติของผู้ใช้

คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับเรานั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และคุณมีสิทธิ์ อำนาจ และอำนาจที่จำเป็นทั้งหมดในการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมาให้เรา และดำเนินการตามที่คุณต้องการ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

คุณอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้เราตรวจสอบ บันทึก และบันทึกกิจกรรมใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ:

  • คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือในลักษณะใด ๆ ที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดเหล่านี้
  • คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ ระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่งที่ทำให้เราต้องรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง
  • คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำและการละเว้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
  • คุณยอมรับว่าเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ทั้งหมดของคุณเป็นของคุณ และคุณมีสิทธิ์และอำนาจที่จะมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับเราและใช้งานบนหรือผ่านทางเว็บไซต์
  • คุณตกลงที่จะไม่ใช้วิธีการอัตโนมัติใดๆ รวมถึงโรบ็อต โปรแกรมรวบรวมข้อมูล หรือเครื่องมือขุดข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด ตรวจสอบ หรือใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาจากเว็บไซต์
  • คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ภาระที่มากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมส่วนกับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของเรา หรือทำให้เกิดความต้องการมากเกินไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมกับผู้ใช้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการชดใช้ทางแพ่ง อาญา และคำสั่งห้าม และการยุติการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์และระบบคอมพิวเตอร์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งระหว่างประเทศ ต่างประเทศและในประเทศบางฉบับ

บริการบนเว็บไซต์

คุณรับทราบว่าเว็บไซต์เป็นเครื่องมือค้นหาและเครื่องมืออเนกประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่มีข้อจำกัด เว็บไซต์อนุญาตให้คุณค้นหาเพลงจากเว็บไซต์หลายแห่ง นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงจากวิดีโอและเสียงจากที่อื่นบนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ตามกฎหมายเท่านั้น เราไม่สนับสนุน ยอมรับ ชักจูงหรืออนุญาตให้มีการใช้งานเว็บไซต์ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ

เราไม่จัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมาเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาชั่วคราวเพื่อให้ผู้ใช้มีโอกาสดาวน์โหลดเนื้อหาของพวกเขา

การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

อ่านส่วนนี้อย่างละเอียด เนื่องจากเป็นการจำกัดความรับผิดของเราในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (แต่ไม่มีเพิ่มเติม)

เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระจากเรา เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของและไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่มีสิทธิ์หรือความสามารถในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณรับทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์บุคคลที่สามของคุณ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นตามที่เป็นอยู่ และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย เราขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยในขอบเขตสูงสุดต่อความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด ความถูกต้องของข้อมูล การบูรณาการ การทำงานร่วมกัน หรือการเพลิดเพลินอย่างเงียบๆ เราปฏิเสธการรับประกันใด ๆ สำหรับไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันโดยนัย ดังนั้นในเขตอำนาจศาลดังกล่าว การปฏิเสธความรับผิดชอบบางส่วนที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณหรือถูกจำกัดตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันโดยนัยดังกล่าว

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นแบบอย่าง (แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว) อันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณไม่ว่าโดยไม่จำกัดเพียงใดก็ตาม ความเสียหายเกิดขึ้นจาก (i) การใช้งาน การใช้ในทางที่ผิด หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ (ii) การพึ่งพาเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ (iii) การหยุดชะงัก การระงับ การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงหรือการยุติความต่อเนื่องของเว็บไซต์โดยสมบูรณ์ หรือ (iv) การยุติการให้บริการโดยเรา ข้อจำกัดเหล่านี้ยังใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุผลของบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้รับหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อีกด้วย เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิด ดังนั้น ในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ข้อจำกัดบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณหรือถูกจำกัด

เราไม่รับประกันว่า (i) เว็บไซต์จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ (ii) เว็บไซต์จะไม่หยุดชะงัก ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (iii) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ จะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ (iv) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล เนื้อหาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ หรือ (v) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาจะได้รับการแก้ไข

เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับผ่านการใช้งานเว็บไซต์นั้นจะได้รับตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากเนื้อหาดังกล่าว

สิทธิ์และการเยียวยาแต่เพียงผู้เดียวของคุณในกรณีที่ไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์หรือข้อร้องเรียนอื่น ๆ จะเป็นการยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยไม่จำกัดความรับผิดที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดสูงสุดของเราที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณจะมีมูลค่าเกิน 100 ดอลลาร์