Twitter-video-downloader

Download Twitter-video's, GIF's en foto's online

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

In dit document worden de algemene voorwaarden vermeld waarop wij u op de Website diensten verlenen. Deze Voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen u en ons. Door de Website te bezoeken, te openen, te gebruiken en/of eraan deel te nemen, geeft u aan dat u deze Voorwaarden begrijpt en aanvaardt. Als u er niet mee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, navigeer dan weg van de Website en stop met het gebruik ervan.

Verlening van gebruik

Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang, niet-openbare weergave en gebruik van de Website, inclusief alle inhoud die daarin beschikbaar is op uw computer of mobiele apparaat, in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag de Website alleen bezoeken en gebruiken voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Deze subsidie ​​kan door ons naar eigen inzicht, om welke reden dan ook, worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging kunnen wij, maar zijn wij niet verplicht: uw account verwijderen of deactiveren, uw e-mail- en/of IP-adressen blokkeren of anderszins uw gebruik van en de mogelijkheid om de Website te gebruiken beëindigen, en/of verwijderen en/of verwijderen al uw Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd). U stemt ermee in de Website na de beëindiging niet te gebruiken of te proberen te gebruiken. Bij beëindiging eindigt de toekenning van uw recht om de Website te gebruiken, maar blijven alle andere delen van deze Voorwaarden van kracht. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw gebruiksvergunning.

Intellectueel eigendom

De inhoud op de website, met uitzondering van gebruikersinzendingen en inhoud van derden (hieronder gedefinieerd), maar inclusief andere tekst, grafische afbeeldingen, foto's, muziek, video, software, scripts en handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen, zijn eigendom van en/of of in licentie gegeven aan ons. Op alle eigendomsmaterialen zijn auteursrechten, handelsmerken en/of andere rechten van toepassing onder de wetten van de toepasselijke rechtsgebieden, inclusief binnenlandse wetten, buitenlandse wetten en internationale verdragen. Wij behouden al onze rechten op onze eigendomsmaterialen voor.

Tenzij uitdrukkelijk anders toegestaan, stemt u ermee in om de Inhoud niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, er afgeleide werken van te maken of op enige andere manier te exploiteren.

Inhoud op de Website

U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de Website wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen, waaronder inhoud die op de Website beschikbaar wordt gesteld door andere gebruikers, diensten, partijen en via geautomatiseerde of andere middelen, en dat wij geen controle hebben over niet verantwoordelijk voor inhoud van derden. U begrijpt en erkent dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is of schade aan uw computersystemen kan veroorzaken en, zonder de andere beperkingen van de aansprakelijkheidsbepalingen hierin te beperken, gaat u ermee akkoord afstand te doen, en doet u hierbij afstand van , eventuele wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u in verband hiermee tegen ons heeft.

Wij claimen geen eigendom of controle over inhoud van derden. Derde partijen behouden alle rechten op inhoud van derden en zijn verantwoordelijk voor het waar nodig beschermen van hun rechten.

U begrijpt en erkent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het controleren van de Website op ongepaste inhoud of gedrag. Als we er op enig moment naar eigen goeddunken voor kiezen om dergelijke inhoud te monitoren, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, zijn we niet verplicht om dergelijke inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) te wijzigen of te verwijderen, en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die dergelijke inhoud indienen (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden).

Zonder de onderstaande bepalingen over beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaringen van garanties te beperken, wordt alle inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) op de website uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik aan u verstrekt en mag u deze niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren de inhoud te verzenden, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te exploiteren voor welk ander doel dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren/licentiegevers van de inhoud.

U erkent dat wij, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving de publicatie, verwijdering of toegang tot enige inhoud kunnen weigeren.

Gebruikersgedrag

U verklaart en garandeert dat alle door u aan ons verstrekte informatie en inhoud accuraat en actueel is en dat u over alle noodzakelijke rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt om akkoord te gaan met deze Voorwaarden, de Gebruikersinzendingen aan ons te verstrekken en de handelingen uit te voeren die van u worden verlangd. onder deze Voorwaarden.

U geeft ons hierbij uitdrukkelijk toestemming om al uw activiteiten op de Website te controleren, vast te leggen en te loggen.

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website:

  • U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die verboden is door deze Voorwaarden;
  • U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving;
  • U stemt ermee in de Website niet te gebruiken op een manier die ons blootstelt aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;
  • U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle handelingen en nalatigheden die optreden als gevolg van uw gebruik van de Website;
  • U gaat ermee akkoord dat al uw Gebruikersinzendingen uw eigendom zijn en dat u het recht en de bevoegdheid heeft om ze aan ons te verstrekken en er op of via de Website gebruik van te maken;
  • U stemt ermee in geen geautomatiseerde middelen te gebruiken, inclusief robots, crawlers of dataminingtools, om gegevens of inhoud van de website te downloaden, controleren of gebruiken;
  • U stemt ermee in om geen actie te ondernemen die, naar eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze technologie-infrastructuur oplegt of kan opleggen of anderszins buitensporige eisen daaraan stelt;

Wij behouden ons het recht voor om passende actie te ondernemen tegen elke gebruiker voor ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijk herstel en de beëindiging van het gebruik van de website door een gebruiker. Elk gebruik van de Website en onze computersystemen dat niet is toegestaan ​​door deze Voorwaarden is een overtreding van deze Voorwaarden en bepaalde internationale, buitenlandse en binnenlandse strafrechtelijke en civiele wetten.

Diensten op de Website

U erkent dat de Website een zoekmachine en hulpmiddel voor algemene doeleinden is. Concreet, maar zonder beperking, biedt de Website u de mogelijkheid om op meerdere websites naar muziek te zoeken. Bovendien is de Website een hulpmiddel voor algemeen gebruik waarmee u audiobestanden van video's en audio van elders op internet kunt downloaden. De Website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de wet. Wij moedigen, tolereren, aanzetten tot of staan ​​geen enkel gebruik van de Website toe dat in strijd is met welke wet dan ook.

We bewaren Gebruikersinzendingen niet langer dan een tijdelijke periode om gebruikers de kans te geven hun inhoud te downloaden.

Afwijzing van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN HET ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE MAXIMUM MATE TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (MAAR NIET VERDER).

De Website kan links bevatten naar websites van derden die onafhankelijk van ons zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van en geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van informatie op websites van derden. Wij hebben niet het recht of de mogelijkheid om de inhoud van websites van derden te bewerken. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.

De website wordt aangeboden in de huidige staat en zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk. Wij wijzen in het bijzonder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, informatienauwkeurigheid, integratie, interoperabiliteit of rustig genot af. Wij wijzen alle garanties af voor virussen of andere schadelijke componenten in verband met de Websites. In sommige rechtsgebieden is de afwijzing van impliciete garanties niet toegestaan. Daarom zijn in dergelijke rechtsgebieden sommige van de voorgaande disclaimers mogelijk niet op u van toepassing of beperkt voor zover ze betrekking hebben op dergelijke impliciete garanties.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT ENIG ASPECT VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ZONDER BEPERKING, DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT (i) UW GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, (ii) UW VERTROUWEN OP ENIGE INHOUD VAN DE WEBSITE, (iii) DE ONDERBREKING, OPSCHORTING, WIJZIGING, WIJZIGING OF VOLLEDIGE STOPZETTING VAN DE WEBSITE OF (iv) DE BEËINDIGING VAN DE DIENST DOOR ONS. DEZE BEPERKINGEN GELDEN OOK MET BETREKKING TOT SCHADE OPGENOMEN DOOR ANDERE DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND MET DE WEBSITE WORDEN ONTVANGEN OF GEADVERTEERD. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN SOMMIGE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE. DAAROM ZIJN IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN SOMMIGE VAN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U OF ZIJN BEPERKT.

WIJ GARANDEREN NIET DAT (i) DE WEBSITE AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, (ii) DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZAL NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, INHOUD OF ANDER MATERIAAL VERKREGEN VIA DE WEBSITE ZAL AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN, OF (v) EVENTUELE FOUTEN IN DE INHOUD ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

ELKE INHOUD DIE VERKREGEN WORDT VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDT VERKREGEN NAAR EIGEN DISCRETIE EN RISICO. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDER APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT DERGELIJKE INHOUD.

UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT EN VERHAALSMOGELIJKHEID IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID OVER DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE KLACHT IS DE BEËINDIGING VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL IN GEEN GEVAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES HOGER ZIJN DAN $100.